Χράνοι | Νομός Αρκαδίας

Ο αγωνιστής του 1821 Γιαννάκης Σταυρόπουλος απο τούς Χράνους Αρκαδίας.

Ο Ιστορικότερο Αρχείο της Εθνικής Βιβλιοθήκης ευρίσκεται το παρακάτω έγγραφο :

Πιστοποιούμε οι υπογεγραμμένοι επί τη οριζόμενη υπό του ποινικού νόμου ποινή και επί τη υποχρέωσει (δύο λέξεις δυσανάγνωστες) ότι ο εκ του χωριού Χράνους του Δήμου Λυκοσούρας τότε Γιαννάκης Σταυρόπουλος κατά το 1821 εν ηλικία ετών 35 έλαβε τα όπλα εις χείρας του άμα ο ιερός αγών της Ελλάδος ήρξατο και ετέθη υπό την οδηγίαν του Αδαμάκη Αποστολοπούλου, παρευρέθη εις τα μάχας Βαλτεστσίου Γράνας, πολιορκίαν Τριπόλεως , εις τας κατά του Ιμπραίμ μάχας Μανιάκι, Δραμπάλας, Τρυκόρφων και εις πολλάς άλλας συμπλοκάς και μάχας.

Κατά αίτησιν του υιού του Αναγνώστη Σταυρόπουλου δίδεται το παρόν όπως το χρησιμεύση.

Εν Σινάνω τη 15 Ιουλίου 1865 Γ. Κεφαλάς

Επικυρούνται η γνησιότης της άνω υπογραφής ο Δήμαρχος Μεγαλουπόλεως Θ.Ζέρβας